จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ /31 ต.ค. 2562