งานไฟฟ้าแล้วเสร็จ
1.ชุมชน วัดม่วง
2.ชุมชนตรอกเสาธง
3.มหาชัยซอย 5/2
4.มหาชัยซอย 7
งานไฟฟ้าแล้วเสร็จ
1.ชุมชน วัดม่วง
2.ชุมชนตรอกเสาธง
3.มหาชัยซอย 5/2
4.มหาชัยซอย 7
งานไฟฟ้าแล้วเสร็จ
1.ชุมชน วัดม่วง
2.ชุมชนตรอกเสาธง
3.มหาชัยซอย 5/2
4.มหาชัยซอย 7