วันที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 17.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมด้วยกองวิชาการและแผนงานกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครราชสีมา ลงพื้นประชาคมโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายสุรชัย สายจะบก ประธานชุมชนตะคองเก่า ร่วมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการ เพื่อชี้แจง และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนตะคองเก่า(หลังโรงเรียนปลูกปัญญา) และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซ้ายมือหลังการเคหะแห่งชาติ ข้างบ้านเลขที่67/5 และเพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความคงทนถาวร ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการชุมชนตะคองเก่า