งานไฟฟ้าแก้ไขแล้ว
1.เดชอุดมซอย 15 – 13/2 – 13/4 – 13/3
2.พิบูลละเอียด12/8
3.ซอยหลังวัดสุทจินดากลางซอย
มิตรภาพ 30
มิตรภาพ 32
หน้าศูนย์แพทย์ชุมชนและท้าวสุระซ.23-25
งานไฟฟ้าแก้ไขแล้ว
1.เดชอุดมซอย 15 – 13/2 – 13/4 – 13/3
2.พิบูลละเอียด12/8
3.ซอยหลังวัดสุทจินดากลางซอย
มิตรภาพ 30
มิตรภาพ 32
หน้าศูนย์แพทย์ชุมชนและท้าวสุระซ.23-25
งานไฟฟ้าแก้ไขแล้ว
1.เดชอุดมซอย 15 – 13/2 – 13/4 – 13/3
2.พิบูลละเอียด12/8
3.ซอยหลังวัดสุทจินดากลางซอย
มิตรภาพ 30
มิตรภาพ 32
หน้าศูนย์แพทย์ชุมชนและท้าวสุระซ.23-25
งานไฟฟ้าแก้ไขแล้ว
1.เดชอุดมซอย 15 – 13/2 – 13/4 – 13/3
2.พิบูลละเอียด12/8
3.ซอยหลังวัดสุทจินดากลางซอย
มิตรภาพ 30
มิตรภาพ 32
หน้าศูนย์แพทย์ชุมชนและท้าวสุระซ.23-25