ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย ขนาดอัตราการสูบไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง /21 พ.ย. 2562