ฉบับที่ 696 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ) จำนวน 1 รายการ /21 พ.ย. 2562