ฉบับที่ 695 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 1 รายการ /21 พ.ย. 2562