ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,ภูมิทัศน์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง จำนวน 1 โครงการ