ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,ภูมิทัศน์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง จำนวน 1 โครงการ /21 พ.ย. 2562