คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) (คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3442/2562 ลว. 3-เม.ย.-62) (26 มิ.ย.2562)