คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา (ที่ 1586/2562 ลว. 26-มิ.ย.-2562) (26 มิ.ย.2562)