คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ (26 มิ.ย.2562)