ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 10/2562 (26 มิ.ย.2562)