ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 11/2562 (28 มิ.ย.2562)