ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 12/2562 (3 ก.ค.2562)