ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 13/2562 (5 ก.ค.2562)