ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 14/2562 (8 ส.ค.2562)