ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 17/2562 (5 ก.ย.2562)