ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 20/2562 ( ก.ย.2562)