ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 22/2562 ( ต.ค.2562)