ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 25/2562 ( พ.ย.2562)