ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 26/2562 ( พ.ย.2562)