ประกาศราคากลาง ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคองเชื่ีอมถนนช้างเผือก ถึงถนนประปา /20-ธ.ค.-62