ฉบับที่ 749 จ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ริมตะคองเชื่อมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /24 ธ.ค 2562