ฉบับที่ 756 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 6 -ม.ค.-2563