นายอนุชิต สายศร (ป่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระยะเวลาฝึกงาน : 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง  28 กุมภาพันธ์ 2563 

ผลงาน : โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและรูปแบบเล่มปริญญานิพนธ์, ระบบจองคิวงานบัตรประชาชนล่วงหน้า 

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นายอนุชิต สายศร
ชื่อเล่น : ป่น
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันอาทิตย์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2538
E-mail : anuchit_pn@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 094-9388359
ที่อยู่ปัจจุบัน : 46 มหาชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
คณะ
สาขา
ปีการศึกษา
ปวช.
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อิเล็กทรอนิกส์
2556
ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
เทคโนโยยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
2558
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กำลังศึกษา

ความสามารถพื้นฐานทางโปรแกรม

Web Application

  • – HTML

  • – CSS

  • – PHP

  • – JavaScript

  • – Sql

Python

  • – Image Processing(การประมวลผลภาพ)

ผลงาน

กิจกรรมที่เข้าร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา

  • – กิจกรรมอบรมการใช้งาน Appliction Koratcity

  • – กิจกรรมประชาคม