ประวัติส่วนตัว (นักศึกษาฝึกงาน)

นาย กรรชัย ระยัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระยะเวลาฝึกงาน 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผลงาน : ชุดเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ส่งข้อความผ่าน sms (ยังทำไม่เสร็จครับ) , ระบบจองคิวบัตรประจำตัวล่วงหน้า

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นาย กรรชัย ระยัน

วุฒิการศึกษา กำลังศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สัญชาติ ไทย

วัน-เดือน-ปีเกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

ที่อยู่ 72/26 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

โทรศัพท์ 095-7276761

อีเมล flukeiiz2012@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา

 สถาบันการศึกษา

2556ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคเลย
2558ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคนิคเลย
กำลังศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ความสามารถพื้นฐาน

Web Application

-HTML

-PHP

-CSS

-JAVASCRIPT

Programming

-C

-C#

-C++

-JAVA

ผลงาน

ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วมกับเทศบาลนครราชสีมา

วัดม่วง

โรงเรียน ท.3

ขอบคุณก๊าบบบบบบบบบบบ