ศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม , ภูมิทัศน์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมือง /16-มกราคม-2563