ฉบับที่ 29 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ขยะพิษ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /22-มกราคา-2563