ฉบับที่ 32 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยท่าตะโก 22-ม.ค.-2563