ฉบับที่ 37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น / 28-ม.ค.-2563