ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น 30-ม.ค.-2563