ฉบับที่ 45 เผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /30-มกราคม-2563