ก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (คลินิคชุมชนอบอุ่นการเคหะ) 3-ก.พ.-2563