ฉบับที่ 50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยท่าตะโก /3-กุมภาพันธ์-2563