ฉบับที่ 51 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 /30-มกราคม-2563