ฉบับที่ 53 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 รายการ /5-กุมภาพันธ์-2563