ฉบับที่ 54 ประกาศรายชื่อพนักงาน ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 6-ก.พ.-2563