ฉบับที่ 73 จ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์วิศกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคองเชื่อมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /17-กุมภาพันธ์-2563