ฉบับที่ 72 ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคองเชือมถนนช้างเผือกถึงถนนประปา /17 ม.ค 2562