ฉบับที่ 76 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /18-กุมภาพันธ์-2563