ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 1 /20-กุมภาพันธ์-2563