ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 31/2562 ( ธ.ค.2562)