ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 3/2563 ( ม.ค.2563)