ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 5/2563 ( ก.พ.2563)