ฉบับที่ 92 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 /25-กุมภาพันธ์-2563