ฉบับที่ 97 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) /20-กุมภาพันธ์-2563