ฉบับที่ 673 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 /6-พ.ย.-2563