ฉบับที่ 120 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4/11-มีนาคม-2563