ฉบับที่ 119 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขยะพิษ) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /11 มี.ค 2563